×

Pravila o privatnosti

I. SUBJECT

Umetnost. 1. Ovi uslovi i uslovi imaju za cilj da regulišu odnos između vipehost.me / VipeHost.ME, u daljem tekstu PROVIDER, i korisnici, u daljem tekstu USERS, usluge hostinga koju pruža, u daljem tekstu Servis.

II. KARAKTERISTIKE SERVISA

Umetnost. 3. Usluga koju pruža Korisnički dobavljač uključuje sledeće:
1. Obezbeđivanje slobodnog prostora i serverskih resursa za Pružalaca, na koje Korisnik ima pravo da objavi i deli sa trećim stranama na Internetu;
2. Obezbjeđivanje pristupa administrativnom panelu za objavljivanje, obradu i raspolaganje informacija koje se dele na datim prostorima i resursima servera;
3. Obezbeđivanje mogućnosti korišćenja usluga e-pošte;
4. pružanje usluge, prema trenutnom planu pretplate i parametrima;
5. Obezbedite tehničku podršku za uslugu, uključujući slanje e-mail obaveštenja za promenu usluge, sugestije za poboljšanje usluge, dodavanje novih funkcionalnosti ili nadogradnju na njegove parametre;
Umetnost. 4. (1) Ponuđač će obezbijediti i Korisnici će koristiti uslugu u skladu sa parametrima odgovarajućeg plana pretplate koji su izabrali Korisnici u svojim trenutnim parametrima u relevantnom momentu izvršenja ugovora.
(2) Ponuđač će pružiti Službu u razumnoj, razumnoj i prihvatljivoj praksi i običajima potrošnje. Provajder najavljuje primjer spiska nepoštenih upotreba i tehničkih i softverskih ograničenja Službe u Politikama.
(3) U slučaju utvrđivanja odstupanja od upotrebe iz st. 2, Pružalac ima pravo privremeno ili trajno ograničiti ili prekinuti pružanje usluge.
(4) U slučaju da je Korisnik korisnik u smislu Zakona o zaštiti potrošača, Dobavljač će pružati uslugu samo u skladu sa planom pretplate upućenom korisnicima. Ako ovo nije eksplicitno navedeno u planu pretplate, smatra se da je najmanji i osnovni plan pretplate sa najnižim troškovima namenjen samo korisnicima u smislu Zakona o zaštiti potrošača.
(5) Korisnici Službe su samo fizička i pravna lica koja zaključuju ugovor sa Ponuđačem i žele koristiti Službu. Korisnici mogu biti odrasli i sposobni pojedinci ili pravna lica, koje zastupaju njihovi pravni zastupnici ili propisno ovlašćena lica. Fizička lica – korisnici koriste usluge za:
– za lične potrebe po osnovnom (najnižoj ceni i specifikaciji) planu pretplate za Službu ako imaju kvalitet potrošača u smislu Zakona o zaštiti potrošača.

– za svoju komercijalnu, profesionalnu i poslovnu delatnost i izjavljuju da nisu potrošači u smislu Zakona o zaštiti potrošača;
(6) Vlasnik računa za korišćenje Službe je pravno lice koje je izvršilo prvu uplatu za Službu sa računom za ovu uplatu ili fizičkim kontakt osobom navedenom u kreiranom računu za korišćenje. Treća lica imaju pravo da plaćaju cenu plana pretplate u ime Korisnika, a da ne postanu strana ugovornice i ne postanu vlasnici Servisnog računa.

III. CENA USLUGA
Umetnost. 5. (1) Ponuđač će pružiti Službu protiv naknade koju korisnik plati u skladu sa planom pretplate koji je izabrao on / ona.
(2) Informacije o različitim planovima za pretplatu su dostupne na našoj veb stranici.
Umetnost. 6. (1) Korisnik plaća cenu usluge na početku svakog perioda pretplate.
(2) Dobavljač potvrđuje prijem plaćanja aktivacijom usluge.
(3) Korisnik ima pravo da u roku od 30 kalendarskih dana odustane od usluge i raskine ugovor bez prethodne najave i bez ikakvog razloga.
(4) U slučajevima iz par. 3 Ponuđač će povrati Korisniku cijeli iznos plaćen za Službu.
(5) U slučajevima iz par. 3 ne podležu iznosu povrata koji se plaća za usluge koje provajder vrši jednom i koji su već izvršeni. Takve usluge uključuju: registraciju domena, registraciju veb stranice na popularnim portalima i pretraživačima, razvoj sajta, sistemsku administraciju i još mnogo toga.
(6) U slučajevima iz par. 3 Pružalac ima pravo da od iznosa refundacije odbije vrijednost svih naknada i provizija koje je platio Provajder koji su direktno povezani sa pružanjem usluge Korisniku i povratom iznosa koji je platio korisnik.
(7) U slučajevima iz par. 3, kada je Korisnik primio u nekom obliku i dodatnu naknadu, koji se odnosi na opipljive i nematerijalne troškove od strane pružatelja, on ima pravo da refundira iznos Korisnika-korisnika da odbije trošak određene naknade od iznosa koji će biti nadoknađena; troškove svih troškova nastalih u vezi sa pružanjem Službe i nisu uključeni u opis usluge.
Dodatne pogodnosti uključuju poklone za aktuelne promocije, dodatne besplatne usluge, reklamne reklamne kredite, gotovinske bonuse i još mnogo toga.

IV. PRUŽANJE USLUGA
Umetnost. 7 (1) Da bi koristio Servis, Korisnik mora uneti generisanu lozinku za udaljeni pristup.
(2) Provajder generiše lozinku za udaljeni pristup u procesu kreiranja korisničkog naloga za korišćenje usluge.
(3) Popunjavanjem podataka i pritiskanjem dugmeta za izvršenje ugovora ili ugovora sa opštim uslovima, korisnik izjavljuje da je upoznat sa ovim uslovima, saglasan sa njihovim sadržajem i bezuslovno preuzima obavezu da ih poštuje.
(4) Sprovođenjem postupaka iz st. 3 Pružitelj kreira Korisnički račun i nastupi ugovorni odnos između dobavljača i dobavljača.
(5) Ponuđač potvrđuje registraciju koju je izvršio korisnik slanjem pisa e-pošti koju je istakao Korisnik, na koji se šalju podaci o aktivaciji računa za korišćenje usluge.
(6) Pri registraciji Korisnik se obavezuje da obezbedi tačne i ažurirane podatke i da proglasi tačne okolnosti. Korisnik je dužan da blagovremeno ažurira podatke navedene u svojoj registraciji.
Umetnost. 8. (1) Pružitelj daje Korisniku pristup administrativnom panelu za daljinsko korišćenje Službe.
(2) Korisnik ima pravo da upravlja uslugom samo preko administrativnog panela koje pruža provajder i legitimiše se sa imenom i lozinkom.
(3) Korisnik ima pravo na udaljeni pristup samo prostornim i serverskim resursima Pružalaca.
Umetnost. 9 (1) Korisnik ima pravo da deli informacije preko prostora i resursa Provajdera na serveru koji je povezan na Internet u skladu sa parametrima trenutnog plana pretplate za Službu.
(2) Ponuđač će osigurati povezivanje servera sa Internetom i održavanje tehničke opreme u okviru trenutnog plana pretplate za Službu.
(3) Korisnik ima pravo da čuva informacije o zasebnom prostoru za njega i koristi resurse servera i putem specijalnog softvera, baš kao što ne ometa funkcionisanje i sigurnost servera i ovih uslova i odredbi.
Umetnost. 10. (1) Ponuđač će korisniku pružiti mogućnost da koristi usluge e-pošte prema parametrima tekućeg plana pretplate.
(2) Korisnik može koristiti usluge e-pošte u okviru parametara tekućeg plana pretplate.
Umetnost. 11. (1) Korisnik ima pravo da koristi Službu u dobroj veri, kako je to predviđeno, u skladu sa ovim Opštim uslovima iu okviru tekućeg plana pretplate.
(2) Prilikom korišćenja usluge, Korisnik neće koristiti softver, skripte, programske jezike ili druge tehnologije koje bi mogle izazvati poteškoće za druge korisnike.
(3) Korisnik koristi tehnologiju i dizajnira svoje veb stranice na način koji je u skladu s trenutnim zahtevima sigurnosti, funkcionalnošću, ograničenjima za ne-hosting hosting resursa treće strane i efikasnosti. Sajtovi kreirani od strane korisnika koji koriste uslugu ne bi trebali stvarati opterećenje servera, što prevazilazi uobičajenu praksu i potrošnju “deljenog hostinga” u okviru trenutnog plana pretplate.
(4) Korisnik ne sme da koristi uslugu stvaranja i dostave Internet igara. Internet igra u smislu ovog članka nije organizacija promocija, kvizova i slično.
(5) Korisnik nema pravo da koristi uslugu kreiranja proksi i pokretanje stambenih programa.
(6) Korisnik se obavezuje da ne koristi Službu za sledeće:
• Za objavljivanje, distribuciju ili obelodanjivanje na bilo koji način podataka, poruka, tekstova, kompjuterskih datoteka ili drugih materijala koji su u suprotnosti sa bugarskim pravom, primenljivim zakonima u inostranstvu, trenutnim uslovima, internetskom etikom ili dobrim moralom i koji krše prava trećih lica kao što su :
• Autorska ili srodna prava, zaštićeni znakovi, patenti ili druga prava intelektualne svojine, prava vlasništva i sva druga vlasnička ili neosnovana prava ili legitimni interesi trećih lica;
• Zastupanje trgovinskih, poslovnih ili ličnih tajni ili drugih poverljivih informacija;
• Za objavljivanje, distribuciju ili pružanje softvera ili drugih kompjuterskih datoteka koje sadrže viruse ili druge rizične programe ili njihove komponente.
• Za objavljivanje ili prenošenje pornografskog i ilegalnog materijala.
• Za objavljivanje podataka, poruka, teksta, kompjuterskih datoteka ili drugog materijala koji predstavljaju pretnju životu i fizičkom integritetu osobe koja promoviše diskriminaciju, terorizam, fašističko propovedanje, rasističku ili drugu nedemokratsku ideologiju čiji sadržaj krši ljudska prava ili slobode prema Ustavu zakone Republike Bugarske ili međunarodne akte koji pozivaju na nasilnu promenu ustupljeno utvrđenog naloga za izvršenje krivičnog djela itd.
• Za odustajanje ili preprodaju celokupnog ili dela serverskih resursa ili serverskih resursa treće strane, uključujući i dodatne funkcije dodavanja domena kao dodatni domeni.
(7) Korisnik se slaže da ne koristi Spam uslugu. Povreda ovog zahteva predstavlja osnovu za privremenu obustavu usluge koju je pružio za koji pružalac obaveštava korisnika. Po ponovnom postupanju, Ponuđač može jednostrano prekinuti pružanje usluge bez obaveštenja.
Umetnost. 12. (1) Korisnik se obavezuje da ne koristi Službu za pružanje hosting usluga trećim stranama ili za preprodaju resursa servera za hosting, uključujući i korištenje dodatne domenske funkcije na postojeći plan hostinga Službe. Korisnik ima pravo da koristi Službu za pružanje hosting usluga kompanijama u kojima postoji direktno učešće u kapitalu ili na koje je zakonski zastupnik.
(2) Dobavljač ima pravo da vrši trajne provere poštovanja zahtjeva iz st. 1 i, po svom nahođenju, jednostrano i bez upozorenja preduzimaju odgovarajuće mere za otklanjanje povrede, uključujući promenu plana pretplatničkog pretplatnika, ograničavanje ili prekid pružanja usluge i razdvajanje lokacija u samostalne račune.
Umetnost. 13. (1) Korisnik samostalno obezbeđuje opremu za pristup Servisu i njegovom upravljanju.
(2) Usluge hostinga dobavljača ne uključuju davanje imena domene u trenutni plan pretplate, osim ako usluga hostinga izričito predviđa pružanje besplatnog imena domena.
Umetnost. 14. (1) U cilju povećanja kvaliteta Službe, vrši prevenciju, popravku i druge srodne aktivnosti, Pružitelj ima pravo da privremeno ograniči ili obustavi pružanje usluge.
(2) U predmetima iz st. 1, Dobavljač je obavezan da povrati naknadu pružanja usluge uskoro nakon što su okolnosti koje su dovele do suspenzije prestale.
Umetnost. 15. Pružitelj pruža tehničku podršku korisnicima usluge, u skladu sa trenutnim planom pretplate.
Umetnost. 16. (1) Pružalac preduzima mjere za zaštitu ličnih podataka Korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka.
(2) Iz bezbednosnih razloga ličnih podataka Korisnika, Dobavljač će samo poslati podatke na e-mail adresu koju su korisnici odredili u trenutku registracije.
Umetnost. 17. (1) U bilo koje vreme pre, tokom ili nakon pružanja usluge, Dobavljač ima pravo da zahteva od Korisnika da legitimiše i potvrdi autentičnost svake od okolnosti i ličnih podataka objavljenih tokom registracije.
(2) U slučaju da je korisnik iz bilo kog razloga zaboravio ili izgubio svoje ime i lozinku, Pružitelj ima pravo primijeniti najavljeni “Procedura izgubljenog ili zaboravljenog imena i lozinke”.

V. AMANDMAN I PRISTUP OPŠTIH USLOVA
Umetnost. 18. (1) Ovi Opšti uslovi mogu biti izmenjeni od strane Ponuđača, za koji će on pravilno informisati sve Korisnike Službe.
(2) Ponuđač i korisnik se slažu da će svako dopunjavanje i izmena ovih Opštih uslova učiniti Korisniku nakon njegovog izričitog obaveštenja od strane pružatelja i ako Korisnik ne izjavi u roku od 14 dana da ih odbije.
(3) Korisnik se slaže da će svi izvodi od strane pružatelja u vezi sa izmjenama ovih Opštih uslova biti poslati na e-mail adresu koju korisnik naznači nakon registracije za korištenje Službe. Korisnik usluga slaže se da elektronska pošta poslata pod uslovima ovog člana ne mora biti potpisana sa elektronskim potpisom radi postupanja na njemu.
(4) U slučaju isteka trenutnog plana pretplate za Službu, smatraće se da će plaćanje suma za naredni period od strane Korisnika biti obnovljeno prema sadašnjim Opštim uslovima i uslovima usluge.

VI. ODGOVORNOST
Umetnost. 22. (1) U slučaju da Korisnik prethodno otkaže ovaj ugovor, Korisnik duguje Provajderu kaznu u visini dospjelih naknada za preostali period ugovora.
(2) Ukoliko je Ponuđač primio puni iznos u trajanju Ugovora, naknada koju korisnik plati smatraće se naknadom za dobavljača za rano raskid ugovora.
(3) Ukoliko ovaj Ugovor bude jednostrano prekinut od strane pružatelja zbog neizvršenja obaveza Korisnika, on će dužniku dužniku dati kaznu u visini dospjelih naknada za preostali period Ugovora.
Umetnost. 23. U slučaju neispravnosti u obavezi Korisnika za pružanje usluge, Dobavljač ima pravo na kaznu u visini naknade za preostali period Ugovora.
Umetnost. 24. U slučaju da treća strana uloži žalbu na korišćenje usluge u suprotnosti sa zakonskim odredbama, moralnih pravila ili odredbama ovih Opštih uslova, strane se slažu da pružaocu usluga može privremeno ograničiti pružanje usluge ili pristup informacije korisnika da pojasni slučaj.
Umetnost. 25. Korisnik preuzima obavezu da obeštećuje i bez štete obezbedi od bilo kog potraživanja i drugih potraživanja trećih strana (bilo razumnih ili nerazumnih) za bilo koju štetu i troškove (uključujući naknade advokata i sudske takse) koji nastaju iz ili u vezi sa (1) neizvršenje obaveza iz ovog Sporazuma, (2) kršenje autorskih prava, produkcija, prava emitiranja ili drugih prava intelektualne ili industrijske svojine i (3) neovlašćeni prenos drugih prava dodijeljenih upotrebi za vrijeme trajanja i pod uslovima Ugovor.
Umetnost. 26. Ponuđač neće biti odgovoran u slučaju neizvršavanja povezanosti ili rada tehničke opreme tokom jednog vremenskog perioda zbog više sile, slučajnih događaja, problema sa Internetom, tehničkih ili drugih objektivnih razloga, uključujući dispozicije nadležnog državnog organa vlasti.
Umetnost. 27. (1) Ponuđač ne odgovara za štetu koju korisnik prouzrokuje trećim licima.
(2) Ponuđač neće biti odgovoran za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu gubitkom profita ili štete prouzrokovanu korisniku u postupku korišćenja ili neupotrebe Službe.
(3) Dobavljač ne odgovara za vrijeme u kome Usluga nije pružena Korisniku na osnovu čl. 24.
(4) Ponuđač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu Korisnika u slučaju ograničavanja Usluga ili prelaska na drugi plan pretplate zbog kršenja uslova za ne-pružanje hostinga i serverskih resursa trećim stranama.
Umetnost. 28. (1) Pružalac ne odgovara u slučaju prevazilaženja sigurnosnih mjera tehničke opreme preko koje se usluga pruža, a samim tim i gubitak informacija, širenje informacija, pristup informacijama, ograničavanje pristupa informacijama, promjena objavljenih na korisničkim sajtovima i drugim sličnim efektima.
(2) Ponuđač neće biti odgovoran u slučaju pružanja pristupa informacijama, gubitku ili izmjeni podataka ili parametara Službe nastalih zbog lažne legitimacije treće strane koja je predstavljena Korisniku ako se može razumno pretpostaviti iz okolnosti koje ta osoba je Korisnik.

VII. Zaštita ličnih podataka
Umetnost. 28A. (1) Ponuđač će preduzeti mjere za zaštitu ličnih podataka Korisnika na osnovu Uredbe (EZ) 2016/679 Evropskog parlamenta i Vijeća od 27. aprila 2016. godine o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka o podacima i ukidanje Direktive 95/46 / EC (BDP) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
(2) Ponuđač obrađuje lične podatke korisnika u skladu sa čl. 6, st. 1, b. “B” GDPR – obrada je neophodna za ispunjenje ugovora kojem je entitet strana.
(3) Davaoc je objavio informacije o ličnim podacima koje obrađuje i svrhe za koje se obrađuje, kao i sve potrebne informacije u skladu sa Uredbom (EZ) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta 27. aprila 2016. godine o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka io slobodnom kretanju takvih podataka i ukidanju Direktive 95/46 / EC (GDPR) u Obaveznim informacijama o pravima za zaštitu ličnih podataka koji su dostupni na našoj veb lokaciji kojim Korisnik izjavljuje sa prihvatanjem
(4) Prilikom pružanja usluge, Provajder djeluje samo na osnovu uputstva Korisničkog servisa i samo u meri u kojoj može imati kontrolu nad ličnim podacima koje korisnik obrađuje. Ugovor o korišćenju usluge i korišćenje njegovih funkcija i mogućnosti dostavljaju se od strane pružalaca usluga kao deo Službe i korisnici Službe su iscrpno i eksplicitno upućeni Obaveštenoj osobi (pružatelju usluga). U tom smislu, provajder (provajder servisa) nema kontrolu nad sadržajem i podacima koje Korisnik usluge odabere za slanje u Službu (uključujući i da li takvi podaci uključuju lične podatke.) U ovom slučaju, provajder nema ulogu prilikom odlučivanja da li korisnik koristi uslugu za obradu ličnih podataka za koje svrhe i da li su zaštićeni. Zbog toga je odgovornost Pružalaca u ovom slučaju ograničena na: 1) poštovanje uputstava korisnika usluge u skladu sa i kako je opisano u ugovoru U ovom slučaju pružanja usluga hostinga od strane pružatelja, provajder nema kontrolu niti odgovornost za lične podatke koje korisnik usluga obrađuje.
(5) Iz bezbednosnih razloga ličnih podataka korisnika, Dobavljač će samo poslati podatke na e-mail adresu koju su korisnici odredili u trenutku registracije.

VIII. DRUGI USLOVI
Umetnost. 29. (1) Korisnik i Ponuđač se obavezuju da zaštite jedni druge svoja prava i legitimne interese, kao i da zaštite svoje poslovne tajne, koje su im postale poznate tokom izvršenja ugovora i ovih opštih uslova.
(2) Korisnik i ponuđač se obavezuju, tokom i nakon isteka perioda ugovora, da ne daju javnu pismenu ili verbalnu korespondenciju između njih. Objavljivanje prepiske u štampanim i elektronskim medijima, internetskim forumima, ličnim ili javnim veb stranicama itd. Može se smatrati javnim domenom.
Umetnost. 30. U slučaju neslaganja između ovih opštih uslova i aranžmana u posebnom sporazumu između pružaoca i korisnika, preovladavaju odredbe posebnog ugovora.
Umetnost. 31. Svaka neispravnost bilo koje odredbe ovih Opštih uslova i odredbi neće poništiti ceo ugovor.
Umetnost. 32. (1) Korisnik ima pravo da sve sporove uputi sa dobavljačem u vezi sa primjenom ovog sporazuma na platformu za rješavanje alternativnih sporova (ODR) koja je dostupna na https://webgate.ec.europa.eu/