Uslovi Korišćenja

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA

OPŠTE ODREDBE

Naručivanjem usluge potvrđuje se saglasnost sa ovim pravilnikom koji ima snagu Ugovora po Zakonu o elektronskom dokumentu.

UGOVORNE STRANE

Ovaj ugovor zaključuje se između kompanije Vipehost DOO sa sedištem na Cetinju , u daljem tekstu Provajder i korisnika usluga koje su definisane ovim ugovorom, u daljem tekstu Korisnik.

PREDMET UGOVORA I DEFINICIJA POJMOVA

Predmet ovog ugovora je korišćenje Web sajta Provajdera u svrhe naručivanja servisa i usluga. Ugovor stupa na snagu pristupom sajtu ili elektronskom potvrdom naručivanja usluga i servisa.Korisnički nalogKlijentski nalog, definisan korisničkim imenom i lozinkom, predstavlja osnovu za korišćenje usluga Provajdera.Internet prezentacija

Skup HTML stranica, programskih skripti, multimedijalnih zapisa (video i audio) i drugih dokumenata kojima posetilac pristupa prilikom posete web sajtu Korisnika.Web server Provajdera

Web server Provajdera predstavlja fizički server, određenih performansi definisanih tehničkim specifikacijama, lociran u Data centru sa konstantnom konekcijom ka Internetu i obezbeđenim redundantnim napajanjem.

Dostupnost (Uptime)

Ukupna dostupnost

Usluge na godišnjem nivou izražena u procentima.

Najavljeni prekidi u radu usled redovnog ili vanrednog održavanja ne smatraju se nedostupnošću.

Monitoring i metrika

U sklopu infrastrukture Provajdera vrši se monitoring i kontrola dostupnosti i kvaliteta usluge u odnosu na koju se definiše dostpunost u okviru Usluge (SLA dogovor).

Validnim se smatraju logovi sa zvaničnih sistema Provajdera, a koji se odnose na dostupnost virtuelnog resursa (sistemskog procesa) u okviru fizičke infrastrukture.

Suspenzija

Predstavlja process suspenzije Usluge, odnosno njenog privremenog gašenja, bez gubitka podataka ili sistemskih podešavanja. Iz stanja suspenzije Uslugu je moguće reaktivirati po uslovima navedenim na sajtu, odnosno cenovniku Provajdera.Ponovno uključenje i reaktivacija Predstavlja proces obnavljanja Usluge koja je bila suspendovana. Uslugu je moguće reaktivirati po uslovima navedenim na sajtu, odnosno cenovniku Provajdera.

Terminacija

Predstavlja proces konačnog gašenja usluge i gubitka svih podataka, odnosno podešavanja. Nakon terminacije uslugu nije moguće reaktivirati.SISTEMSKI RESURSI

U smislu ovog Ugovora sistemski resursi predstavljaju tehničke resurse, na strani Provajdera, koji su neophodni za obezbeđivanje, smeštaj (hosting) i adekvatno funkcionisanje Internet prezentacije Korisnika, odnosno pružanja Usluge i pripadajućih e-mail naloga.

Usluge Provajdera su, u daljem tekstu Usluga:(Shared) Web Hosting Prostor koji je je zajedno sa određenom količinom Internet saobraćaja neekskluzivno iznajmljen Korisniku za potrebe ostvarivanja prisustva na Internetu.

E-mail rešenja

Internet servis koji omogućuje prenos tj. razmenu poruka i podataka između dva ili više korisničkih e-mail naloga na proizvoljnim domenima, odnosno serverima.

Korisnička podrška > Posebno ili kao sastavni deo usluge predstavlja pružanje pomoći Korisnicima putem različitih kanala komunikacije i u vremenima definisanim primarnom uslugom i cenovnikom.

Bekap> Predstavlja proces kopiranja i arhiviranja sadržaja korisničkog naloga od strane Provajdera. Ukoliko nije direktno navedeno kao deo usluge Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sigurnosne kopije svih podataka u okviru korisničke usluge.

IZUZEĆA OD ODGOVORNOSTI PROVAJDERA

Provajder nije odgovoran za nedostupnost sadržaja usled propusta Internet provajdera koji Korisnik koristi za pristup Internetu,Provajder nije odgovoran za bilo koji vid materijalne ili druge štete koji moze nastati upotrebom usluga od strane,Provajder nije odgovoran za prekid u funkcionisanju Usluge ili neispravno funkcionisanje Usluge nastale neadekvatnim korišćenjem (neispravni pristupni podaci, kompromitovan ili neispravan softver, blokada pristupa usled pogrešnih pristupnih podataka itd.) od strane Korisnika.Provajder nije odgovoran za prekide u radu koji su izazvani od strane faktora na koje Provajder ne može direktno uticati ili nisu pod direktnom nadležnošću i kontrolom Provajdera. Ovim su obuhvaćeni: prekidi u radu Internet linkova kod nadprovajdera, prekidi u snabdevanju električnom energijom dužim od prosečnih prognoziranih prekida koji se mogu nadoknaditi UPS napajanjima i slično,prekidi u radu izazvani redovnim i najavljenim održavanjem servera i ažuriranjem servisa koji se računaju kao sastavni deo usluge i ne ulaze u okvir statistika o dostupnosti usluga.Provajder ima pravo (ali ne i obavezu – osim u slučajevima garatovanim definicijom zakupljene Usluge) pravljenja rezervnih kopija dela ili celokupnih podataka (uključujući konfiguraciju, sadržaje, programe, poruke i drugo) i čuvanja kopija tih podataka za potrebe održavanja sistema. Ove kopije su namenjene potrebama Provajdera i na raspolaganju su Korisniku u skladu sa definicijom zakupljenih usluga,Provajder nema pravo činjenja ovih kopija podataka dostupnim osim u slučajevima vraćanja sistema u prethodno stanje radi otklanjanja tehničkih problema i u slučajevima predviđenim zakonom,Provajder ima pravo uvida u rad servera kao i saobraćaj koji oni generišu radi planiranja i alokacije serverskih i mrežnih resursa i u slučajevima predviđenim zakonom.

OBAVEZE KORISNIKA

Korisnik se obavezuje da:da će svoj korisnički nalog i ostale usluge zakupljene od Provajdera koristiti za aktivnosti koje prema zakonu ne predstavljaju krivično delo ili prekršaj,poštuje Uslove korišćenja usluga i pravila korišćenja i ako je potrebno, da se obrati Provajderu za dodatno tumačenje pravilnika,da po zaključenju Ugovora sa Provajderom izvrši uplatu za prvi obračunski period korišćenja kako bi se izabrane Usluge aktivirale,izvrši plaćanje za sve aktivirane usluge bez obzira na to koliko su iste korišćene i da pre isteka ili prilikom raskida korisničkog ugovora, izmiri sve obaveze prema Provajderu,redovno ažurira svoje kontakt informacije u bazi korisnika, koristeći korisnički nalog koji mu je dodeljen prilikom kupovine Usluga. Korisnik je u obavezi da prati obaveštenja koje šalje Provajder, i da u navedenim rokovima reaguje ukoliko je to potrebno,za sve zakupljene Usluge sa namerom pružanja video sharing servisa korisnik je obavezan da o svojim namerama obavesti Provajdera,korisnik je odgovoran za celokupan sadržaj korisničkog naloga i pratećih usluga i u potpunosti snosi svu materijalnu i krivičnu odgovornost koja proizilazi iz upotrebe i posedovanja istog. Korisnik snosi odgovornost za sav generisani saobraćaj ka i od njegovog korisničkog naloga i zakupljenih Usluga koji se u skladu sa uslovima korišćenja može okarakterisati kao štetni saobraćaj, kao i za sve aktivnosti koje se na serverima registruju pod korisnikovim korisničkim imenom i lozinkom, tako i za sve aktivnosti koje prouzrokuju serveri i servisi iznajmljeni Korisniku,Korisnik daje saglasnost da:Provajder izvrši intervenciju bilo kog oblika nad zakupljenim uslugama Korisnika, kako bi sprečio pojavu opterećenja servera i tehničkih smetnji drugim korisnicima Usluga,Provajder privremeno obustavi (suspenduje) Uslugu, bez odlaganja, radi zaštite mreža, drugih korisnika, Interneta, bezbednosti, od nedozvoljenog sadržaja i slično. U slučaju suspendovanja usluga Korisnik će biti obavešten putem e-maila ili telefonom. Ukoliko Korisnik ne reši problem Provajder zadržava pravo terminacije zakupljene Usluge bez povraćaja novca.

NEDOZVOLJENI SADRŽAJI

Nedozvoljenim sadržajem smatra se naročito:ugrožavanje ili povreda ličnih prava,povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača,ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije,ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine,ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,izazivanje, podsticanje ili raspirivanje nacionalne, rasne, verske i druge neravnopravnosti, mržnje ili netrpeljivosti,ukoliko se njime vrši povreda Ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu pre zaključenja ili u toku trajanja ovog Ugovora prihvatio Provajder.Kršenje bilo kojeg od ovih uslova može rezultirati momentalnom suspenzijom ili deaktivacijom Usluge bez prethodnog obaveštenja.

PRENOS VLASNIŠTVA

Glavno odgovorno i nadležno lice za zakupljenu uslugu je Korisnik koji je zakupio uslugu. Ustupanje ugovora i prenos prava i obaveza po ovom ugovoru je moguće izvršiti jedino uz saglasnost Provajdera i Korisnika. U slučaju spora između Korisnika i trećeg lica po pitanju Web hosting naloga Provajder će biti izuzet iz celokupnog procesa i tek na osnovu uvida u pravosnažnu odluku nadležnog organa može se izvršiti promena i prenos vlasništva hosting naloga, registranta domena ili druge Usluge.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA

Ovaj Ugovor se zaključuje na period na koji se Usluga dogovara, a koji je definisan periodom uplate na izdatom računu. Ovaj Ugovor se automatski obnavlja prilikom obnavljanja zakupa Usluge i traje do raskida ugovora. Ukoliko Korisnik odluči da ne produži zakup usluge ovaj Ugovor se smatra raskinutim 7 dana nakon isticanja zakupljene Usluge.Obe ugovorne strane imaju pravo da samoinicijativno raskinu korisnički Ugovor uz otkazni rok u trajanju od 30 dana.U slučaju raskidanja Ugovora od strane Provajdera, a zbog kršenja bilo kog člana ovog Ugovora od strane Korisnika, Provajder može izvršiti obustavljanje, suspendovanje i ukidanje usluge Korisniku i pre isteka otkaznog roka. Ukoliko raskidanju Ugovora ne prethodi kršenje nekog od članova ovog Ugovora Provajder će odobriti povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu ovog Ugovora koji je srazmeran preostalom periodu do regularnog isteka Ugovora, umanjeno za eventualni popust u ceni odobren na osnovu ugovorenog perioda zakupa.Ukoliko Korisnik raskida Ugovor dužan je da o tome pismeno obavesti Provajdera. Raskid Ugovora ne povlači promenu obaveza do kraja trajanja prvobitnog Ugovora niti povraćaj već uplaćenih sredstava.Otkazni rok od 30 dana započinje onog trenutka kada Provajder potvrdi Korisniku prijem zahteva za raskid Ugovora. Provajder je obavezan da Korisniku pismeno, telefonom ili elektronskom poštom potvrdi prijem zahteva za raskid korisničkog Ugovora. Ukoliko Korisnik prestane sa održavanjem sadržaja i aktivnim korišćenjem Usluga, a Provajder nastavi da omogućava pristup Ugovor se ne može smatrati automatski raskinutim.Po prijemu zahteva za raskid Ugovora, Korisnik je dužan da izmiri sva dugovanja prema Provajderu, kao i da u roku od 7 dana od raskida Ugovora izmiri sve obaveze prispele do datuma raskidanja Ugovora i isticanja otkaznog roka.

OTKAZIVANJE USLUGE I POVRAĆAJ NOVCA

Ukoliko korisnik nije zadovoljan zakupljenom Uslugom po specifikacijama navedenim u cenovniku Provajdera, može zahtevati povraćaj novca u punom iznosu u zakonskom roku od 14 dana od datuma narudžbine. Povraćaj novca nije moguć za Usluge registracije domena i SSL sertifikata.U slučaju povraćaja novca zbog nedostupnosti usluge izazvane faktorima koji su u odgovornosti Provajdera, vrednost umanjenja će bit jasno iskazana na predračunu za dati period.

Omogućeni načini plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i NLB Banka a.d. Podgorica i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za vašu upotrebu. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

Primenjeni standardi i procesi u zaštiti podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Izjava o konverziji 

Sva plaćanja će biti obavljena u eurima ( € ). Ukoliko se plaćanje obavlja platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, iznos transakcije će biti konvertovan u lokalnu valutu korisnika kartice, prema kursu kartičnih kuća Visa/Mastercard.”