OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA

OPŠTE ODREDBE

Naručivanjem usluge potvrđuje se saglasnost sa ovim pravilnikom koji ima snagu Ugovora po Zakonu o elektronskom dokumentu.

UGOVORNE STRANE

Ovaj ugovor zaključuje se između kompanije Nextweb Space sa sedištem u Beogradu, na , u daljem tekstu Provajder i korisnika usluga koje su definisane ovim ugovorom, u daljem tekstu Korisnik.

PREDMET UGOVORA I DEFINICIJA POJMOVA

Predmet ovog ugovora je korišćenje Web sajta Provajdera u svrhe naručivanja servisa i usluga. Ugovor stupa na snagu pristupom sajtu ili elektronskom potvrdom naručivanja usluga i servisa.Korisnički nalogKlijentski nalog, definisan korisničkim imenom i lozinkom, predstavlja osnovu za korišćenje usluga Provajdera.Internet prezentacija

Skup HTML stranica, programskih skripti, multimedijalnih zapisa (video i audio) i drugih dokumenata kojima posetilac pristupa prilikom posete web sajtu Korisnika.Web server Provajdera

Web server Provajdera predstavlja fizički server, određenih performansi definisanih tehničkim specifikacijama, lociran u Data centru sa konstantnom konekcijom ka Internetu i obezbeđenim redundantnim napajanjem.

Dostupnost (Uptime)

Ukupna dostupnost

Usluge na godišnjem nivou izražena u procentima.

Najavljeni prekidi u radu usled redovnog ili vanrednog održavanja ne smatraju se nedostupnošću.

Monitoring i metrika

U sklopu infrastrukture Provajdera vrši se monitoring i kontrola dostupnosti i kvaliteta usluge u odnosu na koju se definiše dostpunost u okviru Usluge (SLA dogovor).

Validnim se smatraju logovi sa zvaničnih sistema Provajdera, a koji se odnose na dostupnost virtuelnog resursa (sistemskog procesa) u okviru fizičke infrastrukture.

Suspenzija

Predstavlja process suspenzije Usluge, odnosno njenog privremenog gašenja, bez gubitka podataka ili sistemskih podešavanja. Iz stanja suspenzije Uslugu je moguće reaktivirati po uslovima navedenim na sajtu, odnosno cenovniku Provajdera.Ponovno uključenje i reaktivacija Predstavlja proces obnavljanja Usluge koja je bila suspendovana. Uslugu je moguće reaktivirati po uslovima navedenim na sajtu, odnosno cenovniku Provajdera.

Terminacija

Predstavlja proces konačnog gašenja usluge i gubitka svih podataka, odnosno podešavanja. Nakon terminacije uslugu nije moguće reaktivirati.SISTEMSKI RESURSIU smislu ovog Ugovora sistemski resursi predstavljaju tehničke resurse, na strani Provajdera, koji su neophodni za obezbeđivanje, smeštaj (hosting) i adekvatno funkcionisanje Internet prezentacije Korisnika, odnosno pružanja Usluge i pripadajućih e-mail naloga.Usluge Provajdera su, u daljem tekstu Usluga:(Shared) Web HostingProstor koji je je zajedno sa određenom količinom Internet saobraćaja neekskluzivno iznajmljen Korisniku za potrebe ostvarivanja prisustva na Internetu.DomenJedinstvena tekstualna oznaka koja identifikuje skup uređaja ili Internet servisa povezujući ih u jedinstvenu administrativno tehničku celinu, a u skladu sa standardima RFC 1034, 1035, 1122, 1123 i 3596

E-mail rešenja

Internet servis koji omogućuje prenos tj. razmenu poruka i podataka između dva ili više korisničkih e-mail naloga na proizvoljnim domenima, odnosno serverima.Korisnička podrškaPosebno ili kao sastavni deo usluge predstavlja pružanje pomoći Korisnicima putem različitih kanala komunikacije i u vremenima definisanim primarnom uslugom i cenovnikom.BekapPredstavlja proces kopiranja i arhiviranja sadržaja korisničkog naloga od strane Provajdera. Ukoliko nije direktno navedeno kao deo usluge Korisnik na sebe preuzima punu odgovornost za sigurnosne kopije svih podataka u okviru korisničke usluge.CENOVNIK I IZMENA CENOVNIKAU skladu sa odredbama važeće zakonske regulative, Zakona o elektronskim telekomunikacijama, regulativom RNIDS-a i međunarodnom regulativom, detaljna specifikacija paketa usluga, cenovnik i opšti pojmovi vezani za Uslugu objavljuju se na web prezentaciji Provajdera i u Cenovniku usluga.Na osnovu Zakona o PDV-u, član 33, stav 1. Provajder nije PDV obveznik i ne obračunava PDV za izvršen promet dobara i usluga.Prilikom zaključivanja ugovora važe cene koje su istaknute u cenovniku usluga. Provajder zadržava pravo izmene cenovnika bez prethodnih najava i definisanja datuma od kojeg će se izmenjeni cenovnik primenjivati.Ukoliko je došlo do promene cena Usluga, prilikom obnavljanja Ugovora Korisniku će se kreirati predračun prema cenovniku koji je važeći u trenutku izdavanja predračuna.Korisnik je u obavezi da izvrši plaćanje u roku koji je naveden na izdatom predračunu. U slučaju kašnjenja Provajder zadržava pravo da zaračuna dodatne troškove izazvane kašnjenjem. Ukoliko je kašnjenje uplate veće od 7 radnih dana Provajder ima pravo da bez prethodnog obaveštavanja Korisnika izvrši terminaciju Usluge.U slučaju već postojećih usluga Provajder zadržava pravo da obustavi (suspenduje) isporuku Usluge odmah po isteku pretplate.Ukoliko korisnik nije izmirio svoje obaveze prema Provajderu u Ugovorom dogovorenom roku, po izmirenju svih obaveza Provajder će Korisniku obnoviti Usluge uz naplatu troškova ponovnog uključenja.OBAVEZE PROVAJDERAProvajder će početi sa ispunjenjem svojih obaveza koje su predmet ovog Ugovora, po evidenciji uplate od strane Korisnika za prvi uplatni period korišćenja usluga u skladu sa aktuelnim cenovnikom, odnosno izdatim predračunom.Provajder se obavezuje da će Korisniku za vreme važenja ovog ugovora omogućiti sledeće:pristup Usluzi i njenu upotrebu prema Uslovima korišćenja definisanim u pratećim dokumentima uz definisane pristupne parametre;Uslovi korišćenja usluge registracije domenaUslovi korišćenja Shared Web Hosting uslugeUslovi korišćenja Reseller Web Hosting uslugeUslovi korišćenja Cloud VPS Hosting uslugeUslovi korišćenja Backup uslugeUslovi korišćenja Business E-mail uslugevezu zakupljenih resursa sa Internetom, u okviru ugovorenih limita, kapaciteta i tehničkih mogućnosti, definisanih opisom Usluge,da svojim poslovanjem ne vrši povredu prava na zaštitu tajnosti podataka u vezi Korisnika i njegove prezentacije, a koji su mu poznati, izuzev u slučajevima izričito određenim zakonom ili ovim Ugovorom,uložiti maksimalni napor da dostupnost Usluga ne bude manja od dostupnosti definisane opisom same Usluge. Ukoliko dostupnost bude ispod garantovanog nivoa Provajder može odobriti umanjenje naknade na sledeći način:Dostupnost (Uptime)UmanjenjeIznad garantovane dostupnosti0%Izmedju 99% i garantovane dostupnosti10%Izmedju 95% i 99%50%Ispod 95%100%da će Korisniku za sve vreme trajanja ovog ugovora pružiti tehničku podršku, u skladu sa vrstom zakupljene usluge, kao i pružiti tehničku podršku po pitanju upotrebe zakupljenih resursa i to po uslovima naznačenim u detaljnom opisu Usluge. U okvir tehničke podrške ne spada podrška vezana za teme kreiranja sadržaja i upotrebe softvera koji se isporučuje uz zakupljene usluge, a ne služi za kontrolu same usluge, kao ni pitanja vezana za probleme koji nastaju u okviru samog softvera koje korisnik koristi,da Korisniku pruži informacije o trajanju zakupljenih usluga, njihovim cenama i računima, kao i da redovno fakturiše sve zakupljene Usluge,da će Korisnike redovno i blagovremeno informisati o svim promenama do kojih dolazi usled redovnog održavanja servera i servisa,da će meriti iskorišćenost Internet saobraćaja, generisati doplatu u slučaju prekoračenja ili ponuditi mogućnost zakupa dodatnog saobraćaja,ukoliko potrebe korisnika prekorače okvire zakupljene Usluge, Provajder zadržava pravo da, uz blagovremeno obaveštenje, ponudi Korisniku opciju prelaska na drugi tip Usluge,da će korisniku omogućiti prenos vlasništva nad Uslugom nakon primanja validnog zahteva od strane vlasnika naloga putem tiketing sistema,da će domensko ime koje je za Korisnika registrovano kao zasebna usluga, registrovati na ime Korisnika. Korisnik poseduje sva prava i kontrolu nad domenskim imenom, ali će mu prenos domenskog imena kod drugog provajdera biti omogućen samo ukoliko je izmirio sva dugovanja prema Provajderu.IZUZEĆA OD ODGOVORNOSTI PROVAJDERAProvajder nije odgovoran za nedostupnost sadržaja usled propusta Internet provajdera koji Korisnik koristi za pristup Internetu,Provajder nije odgovoran za bilo koji vid materijalne ili druge štete koji moze nastati upotrebom usluga od strane,Provajder nije odgovoran za prekid u funkcionisanju Usluge ili neispravno funkcionisanje Usluge nastale neadekvatnim korišćenjem (neispravni pristupni podaci, kompromitovan ili neispravan softver, blokada pristupa usled pogrešnih pristupnih podataka itd.) od strane Korisnika.Provajder nije odgovoran za prekide u radu koji su izazvani od strane faktora na koje Provajder ne može direktno uticati ili nisu pod direktnom nadležnošću i kontrolom Provajdera. Ovim su obuhvaćeni: prekidi u radu Internet linkova kod nadprovajdera, prekidi u snabdevanju električnom energijom dužim od prosečnih prognoziranih prekida koji se mogu nadoknaditi UPS napajanjima i slično,prekidi u radu izazvani redovnim i najavljenim održavanjem servera i ažuriranjem servisa koji se računaju kao sastavni deo usluge i ne ulaze u okvir statistika o dostupnosti usluga.Provajder ima pravo (ali ne i obavezu – osim u slučajevima garatovanim definicijom zakupljene Usluge) pravljenja rezervnih kopija dela ili celokupnih podataka (uključujući konfiguraciju, sadržaje, programe, poruke i drugo) i čuvanja kopija tih podataka za potrebe održavanja sistema. Ove kopije su namenjene potrebama Provajdera i na raspolaganju su Korisniku u skladu sa definicijom zakupljenih usluga,Provajder nema pravo činjenja ovih kopija podataka dostupnim osim u slučajevima vraćanja sistema u prethodno stanje radi otklanjanja tehničkih problema i u slučajevima predviđenim zakonom,Provajder ima pravo uvida u rad servera kao i saobraćaj koji oni generišu radi planiranja i alokacije serverskih i mrežnih resursa i u slučajevima predviđenim zakonom.OBAVEZE KORISNIKAKorisnik se obavezuje da:da će svoj korisnički nalog i ostale usluge zakupljene od Provajdera koristiti za aktivnosti koje prema zakonu ne predstavljaju krivično delo ili prekršaj,poštuje Uslove korišćenja usluga i pravila korišćenja i ako je potrebno, da se obrati Provajderu za dodatno tumačenje pravilnika,da po zaključenju Ugovora sa Provajderom izvrši uplatu za prvi obračunski period korišćenja kako bi se izabrane Usluge aktivirale,izvrši plaćanje za sve aktivirane usluge bez obzira na to koliko su iste korišćene i da pre isteka ili prilikom raskida korisničkog ugovora, izmiri sve obaveze prema Provajderu,redovno ažurira svoje kontakt informacije u bazi korisnika, koristeći korisnički nalog koji mu je dodeljen prilikom kupovine Usluga. Korisnik je u obavezi da prati obaveštenja koje šalje Provajder, i da u navedenim rokovima reaguje ukoliko je to potrebno,za sve zakupljene Usluge sa namerom pružanja video sharing servisa korisnik je obavezan da o svojim namerama obavesti Provajdera,korisnik je odgovoran za celokupan sadržaj korisničkog naloga i pratećih usluga i u potpunosti snosi svu materijalnu i krivičnu odgovornost koja proizilazi iz upotrebe i posedovanja istog. Korisnik snosi odgovornost za sav generisani saobraćaj ka i od njegovog korisničkog naloga i zakupljenih Usluga koji se u skladu sa uslovima korišćenja može okarakterisati kao štetni saobraćaj, kao i za sve aktivnosti koje se na serverima registruju pod korisnikovim korisničkim imenom i lozinkom, tako i za sve aktivnosti koje prouzrokuju serveri i servisi iznajmljeni Korisniku,Korisnik daje saglasnost da:Provajder izvrši intervenciju bilo kog oblika nad zakupljenim uslugama Korisnika, kako bi sprečio pojavu opterećenja servera i tehničkih smetnji drugim korisnicima Usluga,Provajder privremeno obustavi (suspenduje) Uslugu, bez odlaganja, radi zaštite mreža, drugih korisnika, Interneta, bezbednosti, od nedozvoljenog sadržaja i slično. U slučaju suspendovanja usluga Korisnik će biti obavešten putem e-maila ili telefonom. Ukoliko Korisnik ne reši problem Provajder zadržava pravo terminacije zakupljene Usluge bez povraćaja novca.NEDOZVOLJENI SADRŽAJINedozvoljenim sadržajem smatra se naročito:ugrožavanje ili povreda ličnih prava,povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača,ukoliko se njime vrši delo nelojalne konkurencije,ukoliko se njime vrši povreda odredaba autorskog prava i prava industrijske svojine,ukoliko se njime vrši krivično delo ili privredni prestup,izazivanje, podsticanje ili raspirivanje nacionalne, rasne, verske i druge neravnopravnosti, mržnje ili netrpeljivosti,ukoliko se njime vrši povreda Ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i Kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu pre zaključenja ili u toku trajanja ovog Ugovora prihvatio Provajder.Kršenje bilo kojeg od ovih uslova može rezultirati momentalnom suspenzijom ili deaktivacijom Usluge bez prethodnog obaveštenja.PRENOS VLASNIŠTVAGlavno odgovorno i nadležno lice za zakupljenu uslugu je Korisnik koji je zakupio uslugu. Ustupanje ugovora i prenos prava i obaveza po ovom ugovoru je moguće izvršiti jedino uz saglasnost Provajdera i Korisnika. U slučaju spora između Korisnika i trećeg lica po pitanju Web hosting naloga Provajder će biti izuzet iz celokupnog procesa i tek na osnovu uvida u pravosnažnu odluku nadležnog organa može se izvršiti promena i prenos vlasništva hosting naloga, registranta domena ili druge Usluge.TRAJANJE I RASKID UGOVORAOvaj Ugovor se zaključuje na period na koji se Usluga dogovara, a koji je definisan periodom uplate na izdatom računu. Ovaj Ugovor se automatski obnavlja prilikom obnavljanja zakupa Usluge i traje do raskida ugovora. Ukoliko Korisnik odluči da ne produži zakup usluge ovaj Ugovor se smatra raskinutim 7 dana nakon isticanja zakupljene Usluge.Obe ugovorne strane imaju pravo da samoinicijativno raskinu korisnički Ugovor uz otkazni rok u trajanju od 30 dana.U slučaju raskidanja Ugovora od strane Provajdera, a zbog kršenja bilo kog člana ovog Ugovora od strane Korisnika, Provajder može izvršiti obustavljanje, suspendovanje i ukidanje usluge Korisniku i pre isteka otkaznog roka. Ukoliko raskidanju Ugovora ne prethodi kršenje nekog od članova ovog Ugovora Provajder će odobriti povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu ovog Ugovora koji je srazmeran preostalom periodu do regularnog isteka Ugovora, umanjeno za eventualni popust u ceni odobren na osnovu ugovorenog perioda zakupa.Ukoliko Korisnik raskida Ugovor dužan je da o tome pismeno obavesti Provajdera. Raskid Ugovora ne povlači promenu obaveza do kraja trajanja prvobitnog Ugovora niti povraćaj već uplaćenih sredstava.Otkazni rok od 30 dana započinje onog trenutka kada Provajder potvrdi Korisniku prijem zahteva za raskid Ugovora. Provajder je obavezan da Korisniku pismeno, telefonom ili elektronskom poštom potvrdi prijem zahteva za raskid korisničkog Ugovora. Ukoliko Korisnik prestane sa održavanjem sadržaja i aktivnim korišćenjem Usluga, a Provajder nastavi da omogućava pristup Ugovor se ne može smatrati automatski raskinutim.Po prijemu zahteva za raskid Ugovora, Korisnik je dužan da izmiri sva dugovanja prema Provajderu, kao i da u roku od 7 dana od raskida Ugovora izmiri sve obaveze prispele do datuma raskidanja Ugovora i isticanja otkaznog roka.OTKAZIVANJE USLUGE I POVRAĆAJ NOVCAUkoliko korisnik nije zadovoljan zakupljenom Uslugom po specifikacijama navedenim u cenovniku Provajdera, može zahtevati povraćaj novca u punom iznosu u zakonskom roku od 14 dana od datuma narudžbine. Povraćaj novca nije moguć za Usluge registracije domena i SSL sertifikata.U slučaju povraćaja novca zbog nedostupnosti usluge izazvane faktorima koji su u odgovornosti Provajdera, vrednost umanjenja će bit jasno iskazana na predračunu za dati period.ZAVRŠNE ODREDBEUgovorne strane se slažu da sve sporove nastale po ovom Ugovoru rešavaju sporazumno. Ukoliko sporazumno rešenje nije moguće interpretaciju ovog ugovora će rešavati nadležni sud u Beogradu u skladu sa zakonima Republike Srbije. Merodavan tekst Ugovora je na srpskom jeziku, a merodavno pravo je ono propisano trenutno važećim zakonom u Republici Srbiji.Provajder javno objavljuje ovaj tekst ugovora na zvaničnom Web sajtu Provajdera i Korisnik mu pristupa posetom sajtu, kao i naručivanjem i kupovinom Usluge. Provajder ima pravo da izmeni ugovorne uslove postavljanjem novog teksta na Web sajt i javnim obaveštavanjem korisnika.Ukoliko Korisnik tokom trajanja perioda zakupa Usluge ne želi da prihvati izmenjene Opšte uslove Ugovora, ima pravo da uz pismeni dopis zatraži raskid ugovora i povraćaj neutrošenog, a plaćenog dela zakupa (shodno prethodnom članu).Ukoliko Korisnik produži bilo koju Uslugu koju zakupljuje od Provajdera smatraće se da je time prihvatio izmenjene Opšte uslove Ugovora. Ukoliko Provajder ne iskoristi neko od prava koja mu obezbeđuje ovaj Ugovor, to ne znači da se odriče tog prava, već da ga može iskoristiti u bilo kom trenutku. Sve eventualne posebne izmene i dopune ovih uslova i specifični dogovor Korisnika i Provajdera će se regulisati posebnim, isključivo pisanim aneksima, uz saglasnost obe ugovorne strane.